Wpływ polityki na rynki akcji - Jak wydarzenia polityczne kształtują giełdowe trendy?
Wpływ polityki na rynki akcji – Jak wydarzenia polityczne kształtują giełdowe trendy?
13 listopada 2023
Akcje uprzywilejowane - co warto na ich temat wiedzieć?

Akcje uprzywilejowane - co warto na ich temat wiedzieć?

Jest wiele rodzajów akcji, które dla posiadacza wiążą się z określonymi prawami. Dziś skupimy się na tym, czym są akcje uprzywilejowane. Przedstawimy Wam jakie przywileje może otrzymać posiadacz. Czy można je sprzedać?

Akcje uprzywilejowane – co warto wiedzieć?

Akcje to nic innego jak papiery wartościowe, które łączą w sobie prawa majątkowe i niemajątkowe. Ich posiadacze są akcjonariuszami. Jednocześnie trzeba wiedzieć, że akcje i obligacje nie są tym samym. Przede wszystkim różnią się tym, że posiadacz akcji nie ma żadnych uprawnień względem emitenta. Jednocześnie akcje dostępne są w wielu rodzajach. Można wyróżnić choćby uprzywilejowane, które wiążą się z posiadaniem dodatkowych przywilejów, przy czym trzeba wiedzieć, że ich posiadacz niekoniecznie otrzyma wszystkie jednocześnie. O jakich przywilejach tutaj mowa? Otóż akcjonariusz może otrzymać większą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu. Stary kodeks handlowy zakładał 5 dodatkowych głosów, natomiast obecnie można otrzymać 2 głosy na jedną posiadaną akcję. Akcjonariusz może otrzymać też prawo do dywidendy, ale trzeba wiedzieć, że nie może ona przekraczać 150% wysokości dywidendy z akcji nieuprzywilejowanych. Można otrzymać też prawo do podziału majątku, jeżeli dojdzie do likwidacji spółki. Do praw uprzywilejowanych może należeć także prawo wyboru konkretnej liczby członków rady nadzorczej, a nawet prawo veta, które określa się złotą akcją. Akcje uprzywilejowane nie podlegają obrotowi na giełdzie papierów wartościowych, co rzecz jasna nie oznacza wcale, że nie można ich sprzedawać. Jak najbardziej jest to możliwe, przy czym stają się wtedy akcjami zwykłymi. Uprzywilejowanie wygasa w momencie zbycia akcji. 

Rodzaje akcji uprzywilejowanych 

Jest wiele rodzajów akcji uprzywilejowanych. Możemy do nich zaliczyć:

  • skumulowane akcje uprzywilejowane – jest to rodzaj, w którym organizacja mająca problemy finansowe musi wypłacić brakujące dywidendy akcjonariuszom uprzywilejowanym wcześniej niż akcjonariuszom zwykłym;
  • udziałowe akcje online uprzywilejowane – są to papiery wartościowe, gdzie akcjonariusz posiada prawo do udziału w zyskach, dotyczy to także praw do aktywów w przypadku likwidacji spółki;
  • zamienne akcje uprzywilejowane – są to papiery wartościowe, które można wymienić na określoną liczbę akcji zwykłych, przy czym trzeba wiedzieć, że może to nastąpić tylko i wyłącznie w określonych okolicznościach. Najczęściej mają one określoną datę, po której następuje konwersja. Może do niej dojść ze względu na wysokie dywidendy czy wzrost ceny akcji zwykłych; 
  • uprzywilejowane akcje na żądanie – to akcje, które podlegają wykupowi. W tym przypadku emitent ma możliwość ich wykupienia po określonej cenie i w określonym terminie.     

Cechy akcji uprzywilejowanych

Akcje uprzywilejowane mają w sobie pewne charakterystyczne cechy. Są one stosunkowo przewidywalne i wyżej oceniane przez agencje ratingowe. Mogą łączyć w sobie cechy obligacji oraz akcji. Dzięki nim akcjonariusze mają większe prawa do majątku firmy w przypadku jej upadłości. Posiadacze takich akcji najczęściej w określonych odstępach czasowych otrzymują dywidendy. Wypłacane są one zawsze w pierwszej kolejności akcjonariuszom uprzywilejowanym. Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że każdy zakup akcji wiąże się z ryzykiem.            

Powyższy artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie informacje oraz dane i opracowania zawarte w serwisie silesiafinanse.pl mają charakter informacyjny lub statystyczny. Nie mogą być zatem traktowane jako zachęta do dokonania wybranej decyzji inwestycyjnej. Nie mogą być również traktowane jako porada inwestycyjna oraz zobowiązująca ocena rynku inwestycyjnego lub żadnego innego instrumentu finansowego. Wszelkie decyzje inwestycyjne podejmowane przez użytkownika portalu silesiafinanse.pl są podejmowane na własne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika. Zawarte w serwisie informacje nie stanowią rekomendacji i doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.).

Komentarze są wyłączone.